top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

HONORAR, UDLÆG, FAKTURERING, BETALING

Hos Vincit advokater, cvr. nr.: 29 63 56 33, fastsættes honoraret som udgangspunkt efter medgået tid og i øvrigt efter drøftelser med vores kunder.

Vi arbejder med åbne timesagsregnskaber, der gør afregningen let forståelig og gennemskuelig. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

 

Vi giver gerne et overslag over forventet tidsforbrug og omkostninger forbundet med opgaveløsningen, såfremt dette er muligt ud fra opgavens karakter. I forbrugerforhold orienteres kunden om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Opgaverelaterede omkostninger/udlæg betales af kunden ud over honoraret.

Fakturering af honorar sker efter afstemning med vores kunde. Sædvanligvis afregnes kvartalsvis og i øvrigt efter endt opgaveløsning.

 

Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

Vincit Advokater har samleklientbankkonti i VestJysk Bank. 

FORTROLIGHED OG INSIDERREGLER

Vincit Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller om kunden fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

 

Vincit Advokater er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

UDFØRELSE OG AFSLUTNING AF OPGAVEN

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

 

Vincit Advokater opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

IDENTITETSOPLYSNINGER OG HVIDVASKNING AF PENGE

Som alle andre advokatvirksomheder er Vincit Advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRINGSDÆKNING

Vincit Advokater er ansvarlig for den ydede juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret hos Ryan Specialty Group Denmark A/S, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, hvor der endvidere er stillet garanti i henhold til de Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves. 

Vores ansvar er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. Vincit Advokater er endvidere ikke ansvarlige for fejl begået af rådgivere, som Vincit Advokater har henvist kunden til eller som Vincit Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

KLAGER

Vincit Advokater er en del af Advokatsamfundet, og er dermed også undergivet Advokatsamfundets regler om klager. 

Hvis klienten er ikke er tilfreds med den udøvede bistand eller fastsatte honorar, beder vi klienten kontakte os for at finde en løsning. 

Kan der ikke opnås enighed vedrørende en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet på følgende adresse: 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

LOVVALG OG VÆRNETING

I det omfang en mulig tvist ikke kan løses i mindelighed mellem Vincit Advokater og kunden, skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for den kompetente danske domstol.

bottom of page